Αντικατάσταση κουφωμάτων με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»;

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Το ΥΠΕΝ ανήρτησε ήδη στην ιστοσελίδα του τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

Το ΥΠΕΝ έδωσε ακόμη στη δημοσιότητα τα παρακάτω:

Τι αναφέρεται για την αντικατάσταση κουφωμάτων

Για τις παρεμβάσεις αντικατάστασης κουφωμάτων, η προδημοσίευση του ΥΠΕΝ αναφέρει:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

(i) Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων κατά βάση με θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και με κατ’ ελάχιστο διπλούς υαλοπίνακες (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης, και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου). Επίσης, είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία/πολυκατοικία, και η αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού, σε πολυκατοικία. Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος (θύρα-παράθυρο), το υλικό κατασκευής του πλαισίου (αλουμίνιο, ξύλο, συνθετικό υλικό), και τον συντελεστή θερμοπερατότητας μόνον του συνδυασμού πλαισίου-υαλοπίνακα-αποστάτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.

(ii) Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) για επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα/πολυκατοικίες, προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και νέος διπλός υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(iii) Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα) ως συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες της αντικατάστασης κουφωμάτων ή μόνο των υαλοπινάκων. Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι θερμοδιακοπτόμενο.

(iv) Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης (σκίαστρα και τέντες, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού στήριξης και των εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων αυτών).

(v) Η εγκατάσταση κεντρικού ή μη κεντρικού συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Το σύστημα εξαερισμού ή μηχανικού αερισμού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές απαιτήσεις σχεδιασμού Ecodesign, όπως θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1253/2014 για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μονάδων εξαερισμού ή μηχανικού αερισμού και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1254/2014 για τη σήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων. Η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, συμπεριλαμβάνει τους διακλαδωτές, τα εσωτερικά και εξωτερικά στόμια προσαγωγής και απαγωγής, τα φίλτρα, τις ηχοπαγίδες και τα συστήματα ελέγχου. Το σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Η υποκατηγορία αυτή, είναι συμπληρωματική (και όχι αυτοτελής) της αντικατάστασης κουφωμάτων.

Δείτε παρακάτω τα Παραρτήματα αναλυτικά:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει της 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Έντυπο επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας Tύπου Α

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α
Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β
Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ
Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία (αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α)

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Α
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Γ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Χρήση Ακινήτου

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Δήλωση Πιστοποίησης & δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας)

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος De Minimis

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
Διαδικασία διαχείρισης αίτησης

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII
Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV
Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πηγή: b2green.gr

Μην ξεχνάτε ότι η αλλαγή των κουφωμάτων σας, με  νέα σύγχρονης τεχνολογίας ενεργειακά κουφώματα, είμαι μια επένδυση η οποία θα κάνει καλύτερη τη διαβίωσή σας και θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα.

Αντικαθιστούμε τα κουφώματα σημαίνει  βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας και της καθημερινότητά μας .

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.
Για περισσότερες πληροφορίες https://exoikonomo2020.gov.gr/ ή στο τηλ. 210-6241829 (Δευτέρα με Παρασκευή 7:00πμ – 21:00μμ)
.

Ερωτήσεις  μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exοikonomo@prv.ypeka.gr