Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.


Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικότερα σημεία του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ελλάδας.

Εκδόθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου προγράμματος Εξοικονομώ 2021. Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικότερα σημεία του νέου προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ελλάδας.

1. Επιλέξιμες Κατοικίες – Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του Α΄ Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκτός από τα μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίες, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και για Πολυκατοικίες, όπου προβλέπεται bonus +10% στα ανωτέρω ποσοστά επιδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Ενεργειακός Στόχος & Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Προβλέπεται η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά θερμοδιακοπτόμενα (για την περίπτωση όπου τοποθετούνται πλαίσια αλουμινίου) πλαίσια και με κατ’ ελάχιστο διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (με επίστρωση χαμηλής εκπομπής), συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης, και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου.

Επίσης, είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία/πολυκατοικία, και η αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού, σε πολυκατοικία.

Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος (θύρα-παράθυρο), το υλικό κατασκευής του πλαισίου (αλουμίνιο, ξύλο, συνθετικό υλικό), και τον συντελεστή θερμοπερατότητας μόνον του συνδυασμού πλαισίου-υαλοπίνακα-αποστάτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλαδή ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών να ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.

Η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα (υποκατηγορία 1.Δ) με κατ’ ελάχιστο διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου όπου απαιτείται) είναι δυνατή σε επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα/πολυκατοικίες, προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια.

Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (υποκατηγορία 1.Ε1) με σύστημα κουτί-ρολό ή εξώφυλλα, ως συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες της αντικατάστασης κουφωμάτων. Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, το κουτί πρέπει να είναι θερμοδιακοπτόμενο / θερμομονωμένο.

3. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Οι ανώτατοι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι αυξημένοι κατά 15%/m2 σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος (π.χ. ειδικοί αποστάτες, ταινίες αεροστεγανότητας κ.λπ.), σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, εργασίες αποξηλώσεων/καθαιρέσεων και η εναλλακτική διαχείριση των παραγόμενων από αυτές αποβλήτων, σήτες.

Επιπροσθέτως στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 1. το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
 2. το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
 3. τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση και αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού (ιδιωτική συμμετοχή) κατ’ επιλογή:

 • με Ίδια Κεφάλαια,
 • με δανειακή σύμβαση, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
 • ή με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.

Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό στο 100% της δανειοδότησης βάσει του ποσοστού που αναλογεί στον Ωφελούμενο από τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό.

4. Υποβολή – Αξιολόγηση – Χρηματοδότηση

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του/ του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ ΠΕΑ). Η δαπάνη του ΠΕΑ είναι επιλέξιμη εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 01/02/2020.

Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, η δαπάνη των οποίων δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην αίτηση την πρόταση Παρεμβάσεων, ήτοι τον συνδυασμό παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, την προτεινόμενη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης και το αντίστοιχο κόστος βάσει των προσφορών που έχει λάβει ο ωφελούμενος.

Κατόπιν γίνεται η υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Με την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος. Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, ήτοι αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 (κουφώματα Αλουμινίου), τα προτεινόμενα κόστη συμμετέχουν μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40).

Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Προτεινόμενο Κόστος Παρεμβάσεων / (εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας βάσει Α΄ ΠΕΑ x Ωφέλιμη Επιφάνεια)

Παρακάτω δίδεται ένα παράδειγμα για την απομείωση που λαμβάνουν τα κουφώματα αλουμινίου. Μία Εξωστόθυρα από πλαίσιο PVC με Uw<2 επιδοτείται με 310€/τμ. Αντίστοιχα μία Εξωστόθυρα από πλαίσιο Αλουμινίου με Uw<2 επιδοτείται με 400€/τμ. Μετά τη διόρθωση η τιμή για την Εξωστόθυρα Αλουμινίου γίνεται 160€/τμ. Έτσι τα κουφώματα με πλαίσιο Αλουμινίου θα βοηθήσουν σημαντικά στην αύξηση της βαθμολογίας και στην κατάταξη της αίτησης όσο το δυνατό πιο υψηλά.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, με βάση την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, συντάσσονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (οι παλαιοί Νομοί):

 • Πίνακες κατάταξης υποβληθεισών προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης που η επιχορήγησή τους εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις)
 • Πίνακες κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποβληθεισών αιτήσεων που η επιχορήγησή τους δεν εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («επιλαχούσες» αιτήσεις)

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα (επιδοτείται το κόστος της κατά 100%) της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτο το άνω χρονικό διάστημα, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη.

Οι Οριστικοί Πίνακες καταρτίζονται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση έγκρισης εξουσιοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης για την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων Αιτήσεων στο Πρόγραμμα.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» απαιτείται η έκδοση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού από τον ωφελούμενο. Ο ειδικός λογαριασμός είναι «ακατάσχετος» και θα πρέπει να εκδοθεί και να δηλωθεί κατά το στάδιο δήλωσης χρηματοδοτικού σχήματος.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις των οριστικών πινάκων μεταβαίνουν στο στάδιο όπου δηλώνεται το χρηματοδοτικό σχήμα (Ίδια Κεφάλαια / Δάνειο), με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να υπαχθεί στο Πρόγραμμα. Η επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων είναι αμετάκλητη και δεν αλλάζει στη συνέχεια. Η επιλογή δανείου επιτρέπεται να αλλάξει σε επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων κατά το στάδιο αίτησης δανείου και πριν τη μετάβαση της αίτησης «προς Υπαγωγή».

 • Αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Ίδια Κεφάλαια, οδηγούνται άμεσα προς Υπαγωγή.
 • Αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο, λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών, άνευ δικαιώματος παράτασης, για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης.

5. Υπαγωγή – Προθεσμίες

Μετά από την ολοκλήρωση του σταδίου χρηματοδοτικού σχήματος εκδίδεται απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Μετά από την Υπαγωγή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια / Δάνειο), θα πιστώνεται στον ειδικό «δεσμευμένο» τραπεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξη (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης. Δίδεται δικαίωμα παράτασης της 12μηνής προθεσμίας υλοποίησης των εργασιών έως και ενενήντα (90) ημέρες.

6. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου για το Εξοικονομώ 2021.

Μετά την απόφαση Υπαγωγής παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η προκαταβολή επιχορήγησης, με σκοπό την εμπρόθεσμη τμηματική ολοκλήρωση του έργου. Για την χρήση της προκαταβολής επιχορήγησης η οποία θα βρίσκεται δεσμευμένη στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του, ο ωφελούμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακινήσει πρώτα τα ίδια κεφάλαια ή/και την προβλεπόμενη προκαταβολή (70%) του δανείου.

Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος και την κατανομή της προκαταβολής που του επιτέπει το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021.

Με την διαπίστωση της καταβολής των Ιδίων κεφαλαίων, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει μέσω του πληροφοριακού συστήματος και του ειδικού λογαριασμού εξυπηρέτησης ως το 70% της επιχορήγησής του.

Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με δάνειο, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα, υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, της κατανομής και εκταμίευσης προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου.

Με την εκτέλεση της προκαταβολής δανείου, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει ως το 70% της επιχορήγησής του. Μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος μεριμνά για τη διαδικασία κλήρωσης ενεργειακού επιθεωρητή και ακόλουθα για την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (Β΄ ΠΕΑ).

Επισημαίνεται ότι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και κατόπιν θα εκδώσει το Β΄ ΠΕΑ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α΄ ΠΕΑ.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται με ευθύνη και αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα απαιτούμενα στοιχεία.

Όσα από τα επιλέξιμα παραστατικά υποβάλλονται στα πλαίσια της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι εξοφλημένα και να μην υπερβαίνουν το σύνολο των απαιτούμενων Ιδίων Κεφαλαίων και των προκαταβολών (δανείου / επιχορήγησης) που έχουν ληφθεί.

Όσα από τα επιλέξιμα παραστατικά υποβάλλονται στα πλαίσια της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι εξοφλημένα (εφόσον δεν έχει καλυφθεί το ύψος των προκαταβολών με τα παραστατικά της τμηματικής ολοκλήρωσης) και επί πιστώσει (για το υπόλοιπο εναπομείναν ποσό της επιχορήγησης).

7. Έλεγχοι ολοκλήρωσης έργου – Χορήγηση κινήτρων – Εξοικονομώ 2021

Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου (ΤΕΕ), προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχει υλοποιηθεί το σύνολο των παρεμβάσεων (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις), έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Η καταβολή του υπόλοιπου της επιχορήγησης ή/και του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από τον επιτυχή έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα και δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/κ.λπ.

Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές/κ.λπ. διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση, όχι μετά το πέρας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Υλοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με υπαιτιότητα του ωφελουμένου (εμβάσματα για την κάλυψη κινήσεων σε λογαριασμούς άλλης τράπεζας, κ.α).

Οι ανάδοχοι/προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Ας δούμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα για ένα έργο αντικατάστασης κουφωμάτων κόστους 10.000€, όπου ο ωφελούμενος έχει επιδότηση 60%. Αυτό σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλει τις 4.000€ (ίδια κεφάλαια ή δάνειο) και οι 6.000 είναι η επιδότηση από το πρόγραμμα. Με την απόφαση υπαγωγής καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό το 70% της επιχορήγησης, δηλαδή 4.200€. Εάν ο ωφελούμενος συμμετέχει με ίδια κεφάλαια καταβάλει στον κατασκευαστή το ποσό που του αναλογεί (4.000€), ενώ στη συνέχεια μπορεί να καταβάλει και το 70% της επιχορήγησης (4.200€) που έχει μπει ως προκαταβολή.

Άρα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα ποσό 1.800€, το οποίο ο κατασκευαστής θα πληρωθεί μετά την υλοποίηση του έργου. Στο ίδιο έργο εάν ο ωφελούμενος επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, τότε ο κατασκευαστής λαμβάνει αρχικά το 70% του δανείου των 4.000€, δηλαδή 2.800€. Στη συνέχεια λαμβάνει και το 70% της επιχορήγησης (4.200€) που έχει μπει ως προκαταβολή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα ποσό 3.000€, το οποίο ο κατασκευαστής θα πληρωθεί μετά την υλοποίηση του έργου.

Εξοικονομώ 2021 λοιπόν , θωρακίζοντας το σπίτι μου και αναβαθμίζοντάς το ενεργειακά με όλα τα νέα συστήματα ενεργειακών κουφωμάτων από την Europa.

Πηγή: https://www.profilnet.gr/